MILITEC-1
PŘEDSTAVUJEME NOVOU TECHNOLOGII V OŠETŘOVÁNÍ KLUZNÝCH PLOCH
MILITEC-1

Militec-1
Dnes je sobota 15. června 2024 16:58:33 http://www.militec.cz

 
VZNIK OPOTŘEBENÍ


Alfou a omegou dlouhé životnosti strojních zařízení, spalovacích motorů i ostatních mechanismů je nutnost co nejúčiněji eliminovat vzájemné tření kovových dílů ke kterému zákonitě při činnosti těchto zařízení dochází.
Mazání kluzných uložení v konstukcích strojů je jedním z hlavních opatření, která umožňují práci mechanismu s přijatelnou účinností a životností.
Praktický význam mazání je obrovský, lze říci, že se zvyšováním parametrů strojů rostou problémy s třením a opotřebením, tedy i mazáním do té míry, že se konstuktéři a výrobci dostávají, až na hranice použitelnosti materiálů.
Pro komplexnější pochopení problematiky účinného mazání si připomeňme jak vzniká opotřebení a jak se mu lze bránit.


Vzniká téměř výhradně působením ostrých, mikroskopicky vyčnívajících vrcholků na pohled dokonale hladkého povrchu kovových dílů a jejich vzájemným střetem. Konce těchto vrcholků se ulamují a způsobují opotřebení kovů. Současně se uvolňuje i velké množství bodového tepla (až 1800 °C), přičemž právě nastává plastická deformace povrchu součástí.

V běžných podmínkách je nejžádoucnějším typem mazání tzv. hydrodynamické mazání, které vytváří mazací klín, na kterém "plave" rotující či klouzající část stroje. Avšak podmínky pro tvorbu mazacího klínu, tj. určitá kritická minimální rychlost, nemusí a také často není dodržena, např. studené starty spalovacích motorů, únik oleje nebo jeho kontaminace apod. (při užití běžných maziv způsobují až 80% celkového opotřebení třecích ploch).

Stupňuje-li se zatížení třecího dílu nebo zmenšuje-li se dále rychlost posuvu třecího dílu, zákonitě dochází i k porušení chránící olejové vrstvy, pak můžeme dospět do oblasti provozní nespolehlivosti, s možností zadření třecí dvojice, tedy havárie třecího dílu.

Použitím přípravku MILITEC - 1 do běžných olejových náplní, dosáhneme zcela ojedinělého jevu, tzn. chemisorpce (též penetrace), která vzniká tam, kde výše uvedené třecí procesy doprovázené vývojem tepla probíhají.

MILITEC - 1 se váže s kovovým povrchem chemickou reakcí tepla vytvořeného třením. Výsledkem je vyrovnaný, vysoce odolný povrch proti tření, korozi, nezávislý na okolním oleji nebo tuhém mazivu.

Dokladem účinnosti takto ošetřených kluzných ploch jsou mimo jiné i výsledky zkoušek, které prováděl Ústav paliv a maziv, a.s. Praha 10, kde se v závěrečném posudku ze dne 25. června 2001 uvádí, že při 5% koncetraci MILITECu - 1 v oleji se snížilo opotřebení až o 56% (wear test), koeficient tření se snižuje v průměru o 20% za určitých podmínek až o 50%.
  Domů || Úvodem || Vznik opotřebení || Podstata a funkce MILITECu - 1 || Uplatnění MILITECu - 1 v praxi || Návod pro aplikaci || Technická specifikace atesty, posudky || Ceník - objednávka || Kontakt


 
http://www.militec-1.com
MILITEC-1

© 2001 Marten & Louis, spol. s r.o. Č. Budějovice.
Připomínky a návrhy zasílejte na gspp@quick.cz.